Giấy đi đường và thanh toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hồng Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:44' 15-08-2015
Dung lượng: 20.1 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số: C01C – HD
(Ban hành theo thông tư số: 185/2010/TT-BTC
Ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số:………

Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………...
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Được cử đi công tác tại:………………………………………………………………………………………
Theo Công lệnh ( hoặc giấy Giới thiệu) số:…………………………..ngày………tháng……… năm 201…
Từ ngày……tháng… . năm 201….đến ngày……. tháng………năm 201….
Ngày ……tháng……năm 201…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước:
Lương:…………………đ
Công tác phí:…………..đ
Cộng:…………………..đ


Nơi đi
Nơi đến
Ngày, tháng, năm
Phương tiện sử dụng
Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

A
1
2
3
4
B


Nơi đi:……………...
……………………..


……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Nơi đến:…………….
…………………………………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….


Nơi đi:……………...
……………………..


……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Nơi đến:…………….
…………………………………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….


Nơi đi:……………...
……………………..


……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Nơi đến:…………….
…………………………………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….


Nơi đi:……………...
……………………..


……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Nơi đến:…………….
…………………………………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………


…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
- Vé người:………………………….vé x…………đ = ……………..đ
- Vé cước:…………. ……………….vé x………... đ =......................đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại :.......vé x.................đ=……………..đ
- Phòng nghỉ:………………………...vé x………….đ=……………..đ
Phụ cấp đi đường : cộng...............................................................................................................đ
Phụ cấp lưu trú :............................................................................................................................đ
Tổng cộng ngày công tác :......................................................đ

Ngày ........tháng...........năm.........
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được Số tiền được thanh toán là :.................
hưởng phụ cấp :................ ............................................................

Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓